Monday, April 17, 2006

TEL AVIV BOMBING: THE DUTCH REACTION

I have read the accounts of the latest terrorist strike in the Dutch press. And, as usual, I also looked at the internet edition of the Algemeen Dagblad (http://www.ad.nl/) - which allows readers to post reactions and commentary under articles.
[I seldom comment on that site, because it is moderated and they have a nasty habit of not publishing my comments - especially if I was critical of the Dutch. Their readers are perhaps insecure, and easily frightened. Or something.]


As I have little to say about the attack that others haven't said better elsewhere, and given that at the moment I'm likely to foam at the mouth and bloodshoot at the eye, I'll let the approved commenters of the Algemeen Dagblad themselves speak.


The majority of the comments underneath the Algemeen Dagblad article 'Bomaanslag in Tel Aviv' (http://www.ad.nl/buitenland/article279614.ece are reproduced below, with a translation underneath each in small bold type. They are in chronological order. They speak volumes.

Please note that the first reaction is from 'Windjes', a notorious sonei-Israel who probably supports Feijenoord (the Rotterdam soccer team). Most of the anti-Israel lobby in the Netherlands seem to support Feijenoord and live in or near Rotterdam. Which might be the armpit of Western Europe. Or not - there is much that might be armpit in Europe.

Please also note that I have numbered the comments -- some comments were omitted as being repetitious, gibberant, or not easily translated. Or having a non-germane religious element.

--- --- ---[COMMENTAAR]--- --- ---

1.
Het logische gevolg van de terroristische aanvallen van Israel op onschuldige Palestijnen. Ik vind dat de Hamas ten koste van alles het recht moet voorbehouden om op gepaste wijze te reageren op de liquidatiepolitiek van Israel. ---Windjes - Rotterdam - 17/04/06 - 14:14:51
[The logical consequence of the terrorist attacks of Israel on innocent Palestinians. I think that Hamas above all should maintain the right to respond in kind to the liquidation policy of Israel.]


2.
Vrolijk Pasen allemaal. Het is ze weer gelukt om onschuldige mensen te vermoorden. Toe maar Iran, Rusland en Qatar, 150 miljoen USD schenken aan terroristen die zeggen dat het geld besteed gaat worden om achterstallige salarissen te gaan betalen en om het onderwijs op peil te houden.Welk onderwijs? Zeker om kinderen te brainwashen hoe ze zichzelf op kunnen blazen op een plaats, waar zoveel mogelijk onschuldige burgers zijn.Als ik Olmert was, dan liet ik alle in Israel gevangen zittende Palestijnen vrij, deed ze een gordeltje om en dropte ze boven drukke centra in de Gazastrook en de Westbank. Gelukkig maar voor ook die onschuldige palestijnen ben ik Olmert niet en is Israel een land dat zoveel mogelijk burgers probeert te sparen in tegenstelling tot de Palestijne leiders. Wacht maar, het antwoord volgt zeker in de komende dagen. ---Willem de Prater - Amersfoort - 17/04/06 - 15:13:02
[Merry Easter everybody. They've succeeded again in murdering innocent people. Yeah, right, Iran, Russia, and Qatar - 150 milion donated to terrorists who claim the money will be spent on back-salaries and education. What education? Probably brainwashing children in how to blow themselves up where there are as many innocent civilians as possible. If I was Olmert, I'd release all Palestinians in Israeli jails - with a belt, and dropped over busy centers in the Gaza strip and the Westbank. Fortunately for the also innocent Palestinians I am not Olmert, and Israel is a country that strives to safeguard innocent lives, in contrast with the Palestinian leaders. Just wait, the response will come in the next few days.]


3.
En hoeveel onschuldige Palestijnse burgers komen niet om bij Israelische luchtaanvallen ?
Of zijn de Palestijnse kinderen van 6, 7, 8 jaar ook 'terroristen'? ---Pieter - Rotterdam - 17/04/06 - 15:34:43
[And how many innocent Palestinians perish because of Israeli airstrikes? Or are Palestinian children of six, seven, eight also terrorists?]


4.
Dit is een goede actie om de toeristen uit Israel weg te houden .Het is belangrijk dat Israel ook drooggezet wordt. Zet hem op Hamas! ---jan poot - zoetermeer - 17/04/06 - 15:35:22
[This is a good action to keep tourists away from Israel. It is important that Israel be dried up. Keep it up, Hamas!]


7.
Wat je zaait zal je oogsten. De vernederende behandeling van Palestijnen en het uitmoorden in vluchtelingenkampen van weerloze burgers, heeft EINDELIJK een preventieve reactie van het Palestijnse verzet uitgelokt. Vergeet niet dat Israel al jaren de vrije hand heeft in het vermoorden van onschuldige Palestijnen. ---Piet Kraak - Rotterdam - 17/04/06 - 16:06:05
[As you sow so shall you reap. The humiliating treatment of Palestinians and the extermination, in refugee camps, of defenseless civilians, has FINALLY prompted a preventive reaction from the Palestinian resistance. Don't forget that Israel has had years of unopposed leeway to murder innocent Palestinians.]


8.
Vanavond, vannacht of morgen huilen de palestijnen weer na een Israelische vergeldingsactie...Dom volk. ---Robert - Den Haag - 17/04/06 - 17:09:09
[This evening, tonight, or tomorrow, the Palestinians will weep again after an Israeli response. Stupid people.]


10.
Het Palestijnse volk huilt sinds de grondonteigening, vernederingen, verkrachtingen en moordpartijen van de zijde van Israel. ---Pieter van Beek - Alkmaar - 17/04/06 - 18:49:12
[The Palestinian people have been weeping ever since the landseizures, rapes, and massacres by the Israeli side.]


14.
Een jongen van 16 jaar? Was te verwachten. De Hamas heeft in de afgelopen jaren volgens hun zeggen steeds geld gestopt in het onderwijs van de palestijnen. Regelmatig waren op de diverse TV stations beelden te zien van zogenaamde zomerkampen, waarbij kinderen geinstrueerd werden hoe ze een winkelcentrum en een bus op moesten blazen. Tijdens deze zomerkampen werden deze kinderen vanaf 13 jaar uitgelegd hoe ze met een geweer om moesten gaan. Het is daarom dus niet zo vreemd dat de dader pas 16 jaar was.De verantwoordelijke mensen zijn thans regeringsleiders van een volk dat door het optreden van deze leiders en het niet erkennen van Israel, steeds meer klappen te verduren krijgt. ---Jan Jaap - Alphen aan den Rijn - 17/04/06 - 19:34:28
[A sixteen-year old boy? Was to be expected.
Hamas claimed in the last few years to have invested in the education of Palestinians. Regularly there have been images on teevee of so-called summercamps, where children were given instructions on blowing up shopping centres and buses. In these camps children as young as thirteen were taught how to use a gun. It isn't that odd that the perpetrator was only sixteen. Those repsonsible are currently government leaders of a people that, because of the acts of these leaders, and the non-recognition of Israel, keeps getting slapped.]


17.
Nou.. de Hamas heeft nu officieel de terreur goedgekeurd door deze terreurdaad gerechtvaardigt te noemen.
Het wachten is slechts totdat Israël hen daarop afrekent en doorgaat met het liquideren van terroristen.
Dan hebben de pro-Palestijnen in Nederland en Europa ook weer iets om over te huilen, al die zielige terroristen die zomaar een raket op hun dak krijgen.
Ten slotte, het enige dat ze gedaan hebben is vijftig jaar lang een smerige oorlog voeren tegen Israël?
Dat de reacties van Israël stuk voor stuk reacties zijn op barbaarse daden zoals vandaag, waar de Palestijnen kindsoldaten inzetten voor terreur, dat zullen de pro-Palestijnen wijselijk verzwijgen, waarschijnlijk weer terugvallend op verdraaiingen van de geschiedenis om zichzelf te rechtvaardigen..
Tegenover terreurdaden als deze kan niemand met een eerlijk geweten volhouden dat er een oplossing van het conflict moet komen waarin een uitroeiing van de terreurgroepen geen eerste voorwaarde is. ---Thomas Schaapherder - Huizen - 17/04/06 - 20:44:17
[Nu, the Hamas (gov't) has now officially approved of terrorism by calling this terrorist act justifiable.
Now it's just a matter of time before Israel collects the bill and continues to liquidate terrorists.
The pro-Palestinians in the Netherlands and Europe will then again have something to lament about: "all those poor Palestinian terrorists who, for no reason, got a missile through their roof. And all they did was wage a filthy war against Israel?"
That the reactions of Israel are entirely reactions against barbaric acts like today, where the Palestinians employ child-soldiers for terror, the pro-Palestinian side will purposely keep mum about, probably falling back on twisting history to justify their cause instead.
Against terrorist acts such as these, no one with an honest conscience can maintain that a solution to the conflict will result if the extermination of the terrorist groups is not the first condition.]18.
De internationale gemeenschap veroordeelt de aanslag. Arabische leiders veroordelen de aanslag op onschuldige burgers. President Abbas veroordeelt de aanslag (voor de goede gang van zaken voor de buitenwereld) alleen de Hamas leiders zeggen dat de aanslag terecht was.
Wat willen ze hier mee bereiken? Meer doden aan de kant van de Palestijnen? Het merendeel van de bevolking van Israel wil vrede en dat wil het merendeel van de palestijnen ook, die ook inzien dat hun toekomst er niet beter op wordt. Alleen de Hamas leiders zien dit niet in. Jammer. ---Ton - Rijswijk - 17/04/06 - 20:44:30
[The international community condemn the attack. Arab leaders condemned the attack on innocent civilians. President Abbas condemns the attack (for smooth relations with the outside world), only leaders of Hamas say that the attack was justified.
What are they trying to achieve with this? More dead on the Palestinian side? The majority of the population of Israel wants peace, and the majority of Palestinians also - they understand that their future will not improve by this. Only the leaders of Hamas do not grasp this. Pity.]20.
wat een rare barbaarse reakties hier. Dergelijke lieden zijn in hun leven nog verder geweest dan hun eigen achtertuintje met pergola. Hoe kun je nou als politiek leider kwaad met kwaad vergelden toestaan? Hamas zit fout, Abbas en de rest van de beschaafde wereld veroordeelt dit wel. En terecht. Iedere terroristische aanslag, met afgerukte hoofden, armen en andere verminkingen is afschuwelijk! Zowel de palestijnen als de israeliers hebben recht op dat land, daarvoor moet een oplossing gevonden worden, dat is in Europa 100 jaar geleden ook gelukt. Maar die oplossing komt er echt niet met de non-erkenning van de ander en de boel door jonge mensen laten opblazen. Vuile lafaards zijn het die Hamas-leiders! Die verdienen zelf de doodstraf. ---Murat - Rotterdam - 17/04/06 - 21:19:38
[What strange barbaric reactions here. Such people have never been further from home than their own backyard gazebo. How can one as a political leader justify violent payback? Hamas is wrong, Abbas and the rest of the civilized world condemn it. Rightly so. Every terrorist attack, with ripped off heads and limbs and other trauma, is repulsive. Both Palestinians and Israelis have a right to the land, a solution must be found; it succeeded in Europa one hundred years ago. But that solution will really not happen with non-recognition of the other and letting everything get blown up by young people. Those Hamas-leaders are filthy cowards! They themselves deserve to die.]


23.
Mijns inziens is er maar 1 afdoende "middel" tegen zelfmoordterroristen, en dat is; ze duidelijk maken dat, wanneer iemand zichzelf opblaast, zijn vader, moeder en broers en zussen gedood zullen worden, kijken of ze dan nog die 77 maagden willen ontmoeten. ---Wim Derks - Rotterdam - 17/04/06 - 22:09:33
[In my opinion there is only one 'medicine' against suicide terrorists, and that is making clear to them that when they strike, their father, mother, and brothers and sisters will be killed - let see then if they'll still want to meet those 77 virgins.]


24.
Ook als niet jood kun je toch alleen maar pro- israel zijn. ---alex - rio de janeiro - 17/04/06 - 22:21:18
[Even as a non-Jew you can only be pro-Israel.]


25.
Wie nog steeds van mening is dat niet de Palestijnen, maar Israël de schuld heeft van die vuile oorlog daar, die moet er maar gaan wonen.
Je kunt je bootje aanleggen in de nooit aangelegde haven, waarvoor de Nederlandse staat indertijd 40 miljoen gulden heeft opgeboerd.
Werken kun je dan in Israël, want dat doen veel Palestijnen.
Een cursus bommen maken en Joden haten leer je er zowel op school als via de TV.
Een land met "perpectief" dat Palestina.
Wat ik me af vroeg is die muur er omheen nog niet af? ---JéPé - Lelystad - 17/04/06 - 22:23:15
[Those who still are of the opinion that not the Palestinians but Israel are to blame for the dirty war over there should move there.
You can moor your boat in the never built harbour for which the Dutch government contributed forty milion florins. Work you'll have to go do in Israel - as do many Palestinians.
A course in bomb making and Jew hating you will learn at school as well as on teevee.
A country with "perspective', that's Palestine.
What I want to know is, isn't that wall finished yet?]

------ ------ ------ ------ ------

Remember, folks, the comments above are from the readers of the Algemeen Dagblad, and were lifted from the AD's internet site.
The AD isn't exactly the best newspaper in the world, but they are easily accessed (here: http://www.ad.nl/) . They are better than De Telegraaf. It's something.
Unless you read Dutch, it isn't really worth your while to cruise into their site, though. And if you do read Dutch, you probably already have the other Dutch newspapers bookmarked too.


Some Dutch newspapers have a readership which is more balanced, and thus more pro-Israel.

I make mention particularly of Trouw, Het Parool, and the Dagblad van het Noorden (http://www.dvhn.nl/). Of course, some of the reactions underneath the relevant article in the lastnamed journal advocate an Israeli response which even the hawks would hesitate to suggest - a firestorm of Dresden-like proportions over Gaza city, for instance.

2 comments:

Anonymous said...

http://ikhebeenmening.blogspot.com/

een column over de mohammed cartoons

Anonymous said...

Vreemde onzin dit. Wat een klote post.

Search This Blog

DELAWARE, A FINE STATE

There are times I'm glad that I don't live in Delaware. In fact, whenever I think of Delaware, which isn't often, I am mighty gl...